Загальні положення: головні зміни ЦПК, ГПК і КАСУ

Судові виклики та повідомлення

Таблиця №1 Було Стало
ГПК ЦПК та КАСУ
Вручення повістки / повідомлення не було визначено
 • безпосередньо під час (після) засідання;
 • рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою);
 • кур'єром із зворотною розпискою;
 • факсимільним повідомленням;
 • електронною поштою;
 • телефонограмою;
 • опублікування у друкованому засобі масової інформації.
 • безпосередньо під час (після) засідання;
 • надсилання на офіційну електронну адресу;1
 • рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою);2
 • кур'єром із зворотною розпискою.2
Строк вручення повістки не було визначено ЦПК КАСУ не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно.
виклик - не пізніше ніж за 3 дні до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно не пізніше ніж за 3 дні до судового засідання
Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме не було визначено через засоби масової інформації за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України, не пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи. через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання.

Текст виділений курсивом – передбачено ЦПК.
1 офіційні електронні адреси – після реєстрації їх в ЄСТІС
2 лише у випадку якщо особа не має офіційної електронної адреси, зареєстрованої в ЄСТІС.

Принципи

Таблиця №2
Було Стало
ЦПК ГПК КАСУ
 1. Повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;
 2. Гласність та відкритість судового розгляду;
 3. Мова цивільного судочинства;
 4. Змагальність сторін;
 5. Диспозитивність;
 6. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень;
 7. Обов'язковість судових рішень.
 1. Процесуальна рівність;
 2. Змагальність сторін;
 3. Обов'язковість виконання судових рішень;
 4. Одноособового і колегіального розгляду справ;
 5. Мови господарського судочинства;
 6. Гласності й відкритості господарського процесу.
 1. Верховенство права;
 2. Законність;
 3. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;
 4. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі;
 5. Гласність і відкритість адміністративного процесу;
 6. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, установлених цим Кодексом;
 7. Обов'язковість судових рішень.
 1. Верховенство права;
 2. Повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;
 3. Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
 4. Змагальність сторін;
 5. Диспозитивність;
 6. Офіційне з'ясування всіх обставин у справі
 7. Пропорційність;
 8. Обов'язковість судового рішення;
 9. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
 10. Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;
 11. Розумність строків розгляду справи судом;
 12. Неприпустимість зловживання процесуальними правами;
 13. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Підкреслений текст - виключно в ЦПК; Курсив – відсутній в КАСУ; Виділений жирним – наявний лише в КАСУ.

Розмежування юрисдикцій

Таблиця №3
ГПК ЦПК КАСУ
Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності, зокрема:
 1. що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності;
 2. щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду;
 3. що виникають з корпоративних відносин;
 4. що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах;
 5. щодо цінних паперів;
 6. щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права;
 7. що виникають з відносин, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції;
 8. справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника;
 9. щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб;
 10. про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів;
 11. у спорах між юридичною особою та посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діямитакої посадової особи;
 12. щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин;
 13. у спорах про захист ділової репутації;
 14. за заявами про видачу судового наказу.
Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів:
 1. що виникають з цивільних правовідносин;
 2. що виникають із земельних правовідносин;
 3. що виникають із трудових правовідносин;
 4. що виникають із сімейних правовідносин;
 5. що виникають із житлових правовідносин;
 6. що виникають з інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства;
 7. вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.
Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів:
 1. щодо оскарження рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень;
 2. спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
 3. спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;
 4. з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання не чинними адміністративних договорів;
 5. за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб'єкту законом;
 6. щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
 7. щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;
 8. щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
 9. щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов'язковими;
 10. щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;
 11. що виникли на підставі ЗУ "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов'язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;
 12. про правопорушення, ЗУ "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень".
Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:
 1. щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності;
 2. щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;
 3. про визнання торговельної марки добре відомою;
 4. щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;
 5. щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;
 6. справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень АМКУ із визначених цим пунктом питань.

Судові витрати

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються ЗУ «Про судовий збір».

Таблиця №4 Було Стало
Види витрат, пов'язані з розглядом справи
 1. витрати на правову допомогу;
 2. витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду;
 3. витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;
 4. витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи;
 5. витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.
 1. на професійну правничу допомогу;
 2. витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду; (КАСУ)
 3. пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
 4. пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
 5. пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
ВАЖЛИВО: Абсолютні новели в процесуальних кодексах
Попереднє визначення суми судових витрат (Новела в ЦПК І ГПК)
 1. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.
 2. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.
 3. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
Забезпечення1 та попередня оплата судових витрат
 • Суд може зобов'язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією.1
 • Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
 • Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.
 • Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи (наприклад, якщо позов має ознаки завідомо безпідставного) має право, за клопотанням відповідача, зобов'язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв'язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).1

1 Інститут забезпечення судових витрат наявний лише в ГПК та ЦПК.

Вiдвiд судді

Таблиця №5
Підстави для відводу судді
 1. він є членом сім'ї або близьким родичем сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;
 2. він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;
 3. він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
 4. було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;
 5. є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.
 6. суддя підлягає відводу (самовідводу) також у випадку можливого повторного розгляду справи.
Порядок вирішення питання про відвід судді Було Стало
Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У такому випадку вирішення питання про відвід судді здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається за допомогою ЄСІТС.
Вимоги до заяви про відвід судді ЦПК КАСУ ГПК ЦПК ГПК та КАСУ
Повинен бути заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Повинен бути заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі. У письмовій формі до початку вирішення спору. Відвід повинен бути заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Текст виділений жирним – зміни та доповнення у нових процесуальних кодексах.

Докази та доказування

Таблиця №6 Було Стало
Види доказів
 • Письмові;
 • Речові;
 • Висновки судових експертів;
 • Пояснення сторін, їх представників та інших осіб.
 • Письмові;
 • Речові;
 • Висновки експертів;
 • Показання свідків;
 • Електронні докази (документи в е-формі; веб-сторінки; текстові/голосові повідомлення; бази даних; метадані; інші дані в е-формі)
 • Висновок експерта у галузі права (носить консультативний характер).
Подача доказів
 • Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі протягом розгляду справи судом.
 • Позивач повинен подати докази разом з поданням позовної заяви;
 • Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.
Характеристики доказів
 1. Належність;
 2. Допустимість.
 1. Належність;
 2. Допустимість;
 3. Достовірність;
 4. Достатність.
Підстави звільнення від доказування
 1. Обставини, які визнаються учасниками;
 2. Обставини, визнані судом загальновідомими;
 3. Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили;
 4. Вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.
 1. Обставини, які визнаються учасниками справи;
 2. Обставини, визнані судом загальновідомими;
 3. Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили;
 4. Обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені;
 5. Рішення суду в кримінальній справі або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою;
 6. Правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов'язковою для суду.

Текст виділений жирним – абсолютна новела.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Реєстрація процесуальних документів, поданих учасниками Визначення складу суду Надсилання документів учасникам процесу Направлення судових повісток та повідомлень учасникам судового процесу
Сплата судового збору Ознайомлення із матеріалами справи Автоматичне оформлення виконавчих документів та направлення їх до виконання Формування матеріалів та рух справ по судових інстанціях
Автоматизований арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках Ведення єдиного державного реєстру судових рішень Розгляд справи за матеріалами в електронній формі Фіксування судового засідання технічними заходами
Зберігання матеріалів справи та доступ до них в електронному вигляді Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в т.ч. поза межами приміщення суду
Реєстрація у системі Суд Особи
Обов'язково адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки. Інші на власний розсуд. надсилає документи в електронній формі на офіційні електронні адреси осіб. Це не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою які зареєстрували офіційні електронні адреси в системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису
Важливо
Документи обов'язково скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи Учасник справи не зобов'язаний надсилати копії доказів іншим учасникам. Вони є у доступі онлайн. Процесуальні документи подаються шляхом заповнення форм через мережу Інтернет. Якщо позов, скарга подані в електронній формі, позивач (скражник) в подальшому повинен подавати до суду документи в е-формі.

• - Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Забезпечення позову

Таблиця №8 ЦПК та ГПК КАСУ
Заходи (Види)
 1. накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 2. заборона/встановлення обов'язку вчиняти певні дії;
 3. забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 4. зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;
 5. зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
 6. передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору;
 7. зупиненням митного оформлення товарів чи предметів;
 8. арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 9. іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини.
 1. зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
 2. забороною відповідачу вчиняти певні дії;
 3. встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії;
 4. забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
 5. зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.
Строк розгляду заяви Було Стало
ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
не було визначено в день її надходження не пізніше двох днів з дня її надходження не пізніше двох днів з дня її надходження
Зустрічне забезпечення (новела ЦПК та ГПК)
 1. Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).
 2. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом.

Підкреслений текст - не було в ЦПК; Курсив – не було в ГПК; Виділений жирним – не було в КАСУ; Підкреслений, Курсив, Виділений жирним – абсолютна новела.

Заходи процесуального примусу

Таблиця №9
Види заходів процесуального примусу Було Стало
ГПК ЦПК та КАСУ ГПК ЦПК та КАСУ
Не було передбачено
 • попередження;
 • видалення із залу судового засідання;
 • тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 • привід.
 • попередження;
 • видалення із залу судового засідання;
 • тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 • штраф.
 • попередження;
 • видалення із залу судового засідання;
 • тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 • привід;
 • штраф.
Підстави застосування штрафних санкцій
 • невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених законом чи судом на учасника судового процесу;
 • зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 • використання під час процедури врегулювання спору за участю судді портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису.
Розмір штрафних санкцій ЦПК ГПК
 • від 0.3 до 3 розмірів розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • у випадку неодноразового чи систематичного порушення - від 1 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • від 1 до 10 розмірів розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • у випадку неодноразового чи систематичного порушення - від 5 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • від 0.3 до 3 розмірів розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • у випадку неодноразового чи систематичного порушення - від 1 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Оскарження ухвали про стягнення штрафу
 • в апеляційному порядку до суду вищої інстанції;
 • оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи;
 • постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає;
 • ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.

Підкреслений текст - не було в ЦПК; Курсив – не було в ГПК; Виділений жирним – не було в КАСУ; Підкреслений, Курсив, Виділений жирним – абсолютна новела.

Представник як учасник судового процесу

Таблиця №10 Було Стало
Особи, які можуть бути представником
 • Законні представники фізичної особи (батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники);
 • Законні представники юридичної особи;
 • Адвокати;
 • Інші дієздатні особи.
ЦПК КАСУ ГПК
 • Законні представники;
 • Адвокати;
 • Інші дієздатні особи - під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи).1
 • Законні представники;
 • Адвокати;
 • Інші дієздатні особи - у справах незначної складності та в інших випадках, визначених КАСУ.2
 • Законні представники;
 • Адвокати;
 • Інші дієздатні особи - при розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи).1
Особи, які не можуть бути представником
 1. Перекладач, експерт, спеціаліст, свідок.
 2. Судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.
 1. Особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок, або є помічником судді, який розглядає справу.
 2. Особа, яка у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя.
 3. Судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.
Документи, що підтверджують повноваження представника
 • Нотаріально посвідчена довіреність фізичної або довіреність юридичної особи за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.
 • Свідоцтво про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.
 • Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
 • Оригінали зазначених документів, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

1малозначні спори у розумінні ЦПК та ГПК України - справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2 незначні спори у розумінні КАС України - ч.6 ст. 12 КАС України.